Logo Design Suriname - radio kankantri logo, kankantri tree

Radio Kankantri Logo

Project Description: Novoteqnica was asked to design the logo for the renewed Radio Kakantri. The idea was to use the […]